Statut

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 § 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:

Polskie Towarzystwo Neuromodulacji.

i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Przez neuromodulację należy rozumieć zastosowanie zaawansowanego technologicznie sprzętu medycznego dla wzmożenia lub stłumienia aktywności układu nerwowego w celu leczenia chorób.

 § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Szczecin.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie swoim terenem działania obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji.

§ 8

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
 1. prowadzenie badań w zakresie zastosowania technik neuromodulacyjnych w medycynie,
 2. promocję zastosowań technik neuromodulacyjnych w zakresie postępowania leczniczego dla personelu medycznego,
 3. edukację personelu medycznego i pacjentów w zakresie zastosowania technik neuromodulacji w medycynie.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

a. przeprowadzanie szkoleń z zakresu zastosowania technik neuromodulacji w medycynie,

b. wspieranie badań naukowych  i propagowanie informacji dotyczących zastosowania technik neuromodulacji w medycynie,

c. organizowanie konferencji, publikowanie prac naukowych i wspieranie badań w zakresie dotyczącym zastosowania technik neuromodulacji w medycynie,

d. współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia,

e. propagowanie zdrowego stylu życia;

f. reprezentowanie interesów oraz stanowiska polskich członków Stowarzyszenia wobec organów  Międzynarodowego Towarzystwa Neuromodulacji, zwanego dalej INS,

g. współdziałanie w planowaniu i organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności,

h. nabór członków do INS,

i. współpraca z innymi towarzystwami naukowymi, organizacjami oraz innymi podmiotami mającymi podobne cele,

j. przyznawanie nagród, stypendiów, wspomaganie prac naukowych, organizacyjnych i wydawniczych z zakresu zastosowania technik neuromodulacji w medycynie,

k. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działania bezpośrednio lub pośrednio związane ze swoimi celami lub ułatwiające ich osiągnięcie.

 § 9

Stowarzyszenie nie przewiduje tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 10

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki,

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna: lekarz lub przedstawiciel innego zawodu, zajmujący się neuromodulacją,  posiadający obywatelstwo polskie lub mieszkający w Polsce.
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba spełniająca  wymagania z ust. 1 po złożeniu pisemnej deklaracji przyjętej i zaakceptowanej  przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Ilość członków zwyczajnych jest nieograniczona z zastrzeżeniem, że musi ich być co najmniej 15.
 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,

2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3. może korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia;
 2. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień statutu;
 3. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
 4. regularnie opłacać składki.

 § 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członkiem wspierającym można zostać po złożeniu deklaracji członkowskiej przyjętej przez Zarząd oraz opłaceniu składki członkowskiej.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 lit „b-c” oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu w przypadku osoby fizycznej osobiście, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 5. Ilość członków wspierających nie jest ograniczona.

§ 15

Członkowie wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są:

a. popierać i czynnie realizować cele stowarzyszenia;

b. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów oraz postanowień  statutu;

c. regularnie opłacać składki.

 

Rozdział 4

Wykluczenie, rezygnacja członka

§ 16

skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:

a . za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b. nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,

c. zaleganie z opłatą składki członkowskiej,

d. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

 1. śmierć członka;
 2. utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną lub likwidację jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 17

 1. Członek wspierający chcący zrezygnować z członkowstwa musi przesłać swoją rezygnację listem poleconym do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie członka wspierającego z Stowarzyszenia może być zaproponowane przez Zarząd z poszanowaniem prawa do złożenia wyjaśnień przez członka, o którym mowa.:
  1. jeżeli członek działa z poważnym naruszeniem statutu lub obowiązującego prawa,
  2. jeżeli członek działa na niekorzyść Stowarzyszenia.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną. Termin na odwołanie wynosi 30 dni, licząc od dnia doręczenia członkowi na piśmie uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia.

 

Rozdział 5

Władze Stowarzyszenia

§ 19

władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 21

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Walne Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, a Sekretarz Stowarzyszenia w sytuacji, gdy Przewodniczący nie może być obecny na Zebraniu.
 2. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając członków drogą pocztową, mailową, oraz poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Stowarzyszenia, uwzględniając informacje o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie który może być wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni wspierający.
 5. Członek chcący wprowadzić punkt do porządku dziennego zebrania musi powiadomić o tym Zarząd z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Walne Zebranie nie może podejmować decyzji w sprawach nieujętych w porządku dziennym, chyba że wszyscy członkowie zwyczajni wyrażą jednomyślną zgodę. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością osób, chyba że Statut stanowi inaczej.
 7. Każdy członek zwyczajny ma 1 głos. Członek zwyczajny może być reprezentowany przez innego członka zwyczajnego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym nie można reprezentować więcej niż 1 członka.
 8. Z Walnego Zebrania sporządza się protokół.
 9. Wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie są gromadzone w specjalnym rejestrze uchwał, przechowywanym w siedzibie Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zwyczajni mają dostęp do rejestru uchwał.

 

 1.  W razie potrzeby na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych lub na wniosek Zarządu może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§ 24

Odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 § 25

 1. Wszystkie propozycje zmian w Statucie  muszą być przygotowane przez Zarząd lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Zmiany w Statucie wymagają bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 3. Zmiana Statutu wymaga ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków.
 2. W skład Zarządu mogą wchodzić:
  1. Przewodniczący,
  2. Sekretarz,
  3. Skarbnik,
  4. Pozostali Członkowie Zarządu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  4. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 5. Do Zarządu należą wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 6. Przewodniczący Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za zarządzanie Stowarzyszeniem oraz administrację.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
 8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności minimum połowy jego członków, w tym Przewodniczącego lub Sekretarza.
 9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie komisji rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
 10.  Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.

 § 28

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 pkt b i c w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział 6

Majątek Stowarzyszenia

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. dotacje,
  3. darowizny, spadki, zapisy,
  4. inne wpływy.
 3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Wszystkie dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej i utrzymanie Stowarzyszenia.
 4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa jednoosobowo każdy z członków zarządu.
 5. Zarząd może również upoważnić (w ściśle określonym na piśmie zakresie) innych członków Stowarzyszenia do podpisywania pism i dokumentów.

Rozdział 7

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Komitet Założycielski:

                      ……………………………………….                              …………………………………..

                        WIESŁAW STANISŁAW ŁACH                   DARIUSZ ANDRZEJ JEŻEWSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *